LogoBlauw LogoBlauw R.-K. PAROCHIE
H. NAAM JEZUS
BROEKHUIZENVORST
RONDOM DE VORSTER TOREN


Goed om te weten:

Zaterdags is er om 19:15 uur een H. Mis.
IBAN rekening nummer:
NL57 RABO 0109 2006 59
t.n.v. H. Naam Jezus
Bij een overlijden, neem contact op met het parochie kantoor,
tel. 077 463 1324
Het begraafplaats reglement vindt u hier en op de page Varia.
In de noordelijke zijkapel is de Mgr. Schravenkapel en is dagelijks open
van 9:00-17:00 uur.
Klik voor meer details op:
www. mgrschraven. nl

Archief, wat was er?

Ode aan de eerste treurwilg

Riet heeft een gedicht met foto van pastoor Cor Janssen gevonden.
Heeft in juni 1977 in de Minikoerier gestaan. De boom stond aan de zuidgevel van de kerk.

Treurwilg_zuid

De boom

Veertig jaar heb je staan treuren
om 't hele menselijk gebeuren
bij de toren van de kerk
en je keek op elke zerk.
Als dan Allerzielen kwam
lagen je takken totaal lam
je had je bladeren laten vallen
rondom de vele graven wallen.
Je wist niet wat er ging gebeuren
toen een storm een arm kwam scheuren.
Die verwoeste grafmonumenten
en de familie's de nodige centen.
O boom, veertig jaar gestaan
langzaam ging je er zelf aan.
Nu staat de toren helemaal alleen
ze hakten en zaagden je vaneen.
Toch zijn we dankbaar voor het vertoeven
aan onze geliefde familiegroeven.
C.J.

Gebruikers van het Patronaat

* Vanaf 1 december 2013 is een afdeling van De Zorggroep (Groene Kruis) op de bovenverdieping ingetrokken en geleidelijk de grote kamer boven ingevuld als kantoor en vergaderruimte.
* Het zangkoor oefent in de grote ruimte op de begane grond. Dan hoeft niet de hele kerk opgewarmd en verlicht te worden.
* Per 1 april 2014 komt op de begane grond in de grote ruimte Marieta Fotografie en gebruikt deze ruimte als fotostudio, buiten de tijd die het koor daar gebruik van maakt. Zie http://www.marietafotografie.com voor het soort werk dat zij maakt en voor contact met Marieta.

Grafmonument

Op de begraafplaats tegen de noordelijke gevel van de kerk is het oorlogs gedenkteken De Soldaat geplaatst. Kijk op Historie voor meer.

IBAN na 1 augustus 2014

Als u internetbankierder bent heeft u al langer de beschikking over juiste IBAN-nummers. Raadpleeg bij ontbreken ervan https://www.ibanbicservice.nl/ van de Nederlandse Vereniging van Banken. Wel zo veilig.

Kerkgebouw

De schilder heeft begin 2014 de metalen delen in de toren van een flinke laag verf voorzien. Van de klokkenstoel heeft hij alles, behalve hout, vettige kettingen en kloeke klokken een verfbeurt gegeven. Daarna is hij naar buiten gegaan en heeft de deuren voorzien van nieuwe laklagen. Dat werk is gereed en ziet er nu heel anders uit.

Landelijke ondersteuning bij plaatselijke geldwerving, ook voor Broekhuizenvorst: Actie Kerkbalans

Het is alweer 40 jaar geleden dat de Rooms-Katholieke Kerk voor het eerst mee deed met het thema “Kerk van de grond”.

Sinds 1975 voeren de grote kerkgemeenschappen in ons land de gezamenlijke jaarlijkse geldwervingsactie onder de naam “Kerkbalans”. Het doel van Kerkbalans is een jaarlijkse geldwervingsactie houden, die vanuit de landelijke kerken wordt voorbereid en ondersteund, om financiële middelen bijeen te krijgen met het oog op de voortgang van het kerkenwerk in de eigen plaatselijke kerkelijke parochie.

Patronaat

Einde 2013 is de hele bovenverdieping is goed schoongemaakt, de kapotte vensterbank is gerepareerd en die ernaast ook. Vervolgens is de schilder aan het werk gegaan.
Daarna is de grote rol vloerbedekking passend gesneden en gelegd. De beide ramen op de westkant boven voorzien van rolgordijnen. De traptreden zijn voorzien van aluminium halve maantjes met antislip.

Schola Cantorum Sanctus Michael op 12 oktober 2014.

Op Kerkberichten is dit koor aangekondigd om met hun zang de plechtige Hoogmis op zondag 12 oktober 2014 op te luisteren. Deze jaardienst is vanwege Mgr. Schraven en zijn gezellen. Zie voor details van Sanctus Michael op hun website http://www.sanctusmichael.nl
Viering in 2014 vanwege herinrichting in Broekhuizen.


Vrijwilligers

De Kerk is een vrijwilligersorganisatie, hetgeen o.m. betekent dat zij door vrijwilligers wordt aangestuurd en dat bijna al het uitvoerende werk door vrijwilligers wordt verricht. Dat gebeurt, in de meest letterlijke zin van dat woord: “Pro Deo”. Toch heeft iedere plaatselijke kerk met vaste uitgaven te maken. Vrijwel iedere parochie heeft mensen in dienst (kerkelijk of pastoraal werkers). Dat zijn speciaal opgeleide mensen die ‘beroepsmatig’ hun werkzaamheden verrichten en dus recht hebben op een passende rechtspositie en salarisregeling.
Daarnaast zijn er nog wat geringere kosten, zoals voor kosters- en beheerswerkzaamheden (in veel gemeenten en parochies gebeurt dat werk ook door vrijwilligers), de vergoeding aan de organist(en), enz. Andere kosten waar de plaatselijke kerk mee te maken heeft, zijn o.a. het onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting. Omdat de plaatselijke kerk deel uitmaakt van een groter geheel, namelijk van de landelijke kerkelijke organisaties of in de katholieke Kerk van een bisdom,  moet ook een bijdrage worden betaald voor het werk dat op landelijk of diocesaan niveau van de Kerk wordt verricht.
Dus ondanks het vele werk dat wordt verricht door honderdduizenden vrijwilligers, heeft de Kerk ook geld nodig om haar priesters te betalen en om ervoor te zorgen dat de overige kosten, zoals die hiervoor genoemd zijn, betaald kunnen worden.


Wat is het mij waard?

Een vraag die vier keer in De Koerier stond. Ook gezien?
De Kerk is het waard om ons voor in te zetten. De vraag ‘Wat is de kerk mij waard?’ kan ook worden omgekeerd in: ‘Wat kan ik voor de Kerk betekenen?’. Leden kunnen veel voor de kerk doen:

door aanwezig te zijn in de wekelijkse eredienst;
door zich in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarbij iedereen met haar/zijn eigen inbreng welkom is;
en door een geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk te geven.

Het is, zoals we hiervoor aangaven, van groot belang dat er in ons dorp een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans 2014.


Wat is kerkenwerk?

Wat houdt het werk van de kerk in deze tijd in? Tijdens de zondagse kerkdiensten, waarin de Woordverkondiging wordt gedaan en waar het christelijk geloof wordt beleden, komt de kerkelijke parochie samen om te leren en te vieren. Want geloven kun je niet alleen. Maar de plaatselijke kerk doet daarnaast nog veel meer. Als kerkelijke gemeenschap, dus gemeenschap van mensen met verschillen van inzicht, vindt men toch een aantal gemeenschappelijke dingen belangrijk. Dat zijn zaken als solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet. Voorbeelden hiervan zijn:
- De kerk, waar elke zaterdag of zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is. 
- De kerkelijke parochie, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben. Waar diaconaat, hulp en ondersteuning van kwetsbare mensen in eigen land en in het buitenland, in de praktijk wordt gebracht.
- Het kerkbestuur, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.
- De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden.
- De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.
- De kerkelijke parochie, die een al dan niet monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp het beeld bepaalt.
Dit zijn in grote lijnen de activiteiten die door een plaatselijke kerk worden verricht en die dan ook ‘kerkenwerk’ worden genoemd.